[Pompeii (Italy), Region.V.4.9 : House, atrium, shrine]