[Villa Balbianello (Como lake, Italy), steps leading to the lake]