[Acheiropoietos Monastery near Lapithos, interior (Lapithos, Cyprus)]